Valera & Natasha Cherkashin

PORTRAITS 4

HOME


Portraits 1


Portraits 2


Portraits 3


Portraits 4


Portraits 5

Leonid Sokov

Nikolay Filatov

Yury Zlotnikov

Anton Litvin

Edward Gorokhovsky

German Vinogradov

Slava Zaitsev

Slava Koleichuk

Alexey Tegin

Mikhail Epstein

Leonid Sokov and Larisa Kashuk

Vladimir Frolov

Olisya Nikolaeva.

Natasha Shmelkova.

American poet Abrar Hussein. New York 2007

Ray Charles in Moscow. 2000